Yang Chengfu, Yang Chengfu Tai Chi Center, Distanzierung

Yang Chengfu, Yang Chengfu Center und das Yang-Taijiquan der Yang-Familie in Deutschland